Yhdistyksen säännöt

SUMMA

Suomen Tuotemaalaustekninen yhdistys r.y. Finlands Produktmålningstekniska förening r.f. Yhdistysrekisterin 19.08.03 hyväksymät säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VERSIO 08/2003

Yhdistyksen nimi on Suomen Tuotemaalaustekninen yhdistys ry
Finlands Produktmålningstekniska förening rf
josta jäljempänä käytetään epävirallista lyhennettä SUMMA. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko Suomi.

 

2§
Yhdistyksen kieli on suomi.

 

Viralliset tunnukset ovat, pöytästandardi, logomerkki, rintaneula ja puseromerkki. Virallisten tunnusten käytöstä päättää hallitus.

 

Yhdistys on perustettu 27 päivänä syyskuuta 1991. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tietoutta ja kehitystä pintakäsittelyn alalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää toimialueellaan kokouksia, jäsenilleen messumatkoja ja erilaisia ammattitaitoa edistäviä kursseja ja seminaareja sekä, tiedottamalla yms. tavoilla, sekä osallistuu alan tapahtumiin.

Varoja toimintaansa yhdistys hankkii kantamalla jäseniltään jäsenmaksuja, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja kilpailuja sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on sen tarkoituksista ja päämääristä kiinnostunut. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan ottaa kirjallisen hakemuksen perusteella jokainen hallituksen hyväksymä hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu suorittamaan liittymis- ja jäsenmaksut. Jäsenanomuksessa on mainittava nimi, syntymäaika, ammatti ja muut tarpeelliset tiedot, jotka merkitään yhdistyksen pitämään jäsenrekisteriin.

 

Yhdistyksen jäsenet ovat: varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, kuitenkin niin, että kannattajajäsenillä on ainoastaan puhe- muttei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Sama koskee myös niitä yhdistyksen kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erityisen huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai yhdistyksen hyväksi toimimalla, ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja sen on saatava annettujen äänten 2/3 enemmistö. Kunniajäseneltä ei peritä yhdistyksen vuotuista jäsenmaksua.

Yhdistyksen vuosikokous päättää hallituksen esityksestä varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle erikseen.

 

Päästäkseen osalliseksi yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista jäseneduista ja äänioikeuden käytöstä on jäsenen maksettava jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä tästä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Erota voi myös ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan jo erääntyneet jäsenmaksut.
Ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuosikokouksen asettamia jäsenmaksuja toukokuun loppuun mennessä, hallitus voi erottaa yhdistyksestä. Erotetun jäsenen jäsenluettelosta poistaminen on hallituksen tehtävä vuoden loppuun mennessä.

Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä tai kunniaa, hyviä tapoja, rikoslakia tai yhdistyksen hallituksen oikeutettuja määräyksiä vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä jos vähintään viisi hallituksen jäsentä erottamista kannattaa.
Erotetulle on ilmoitettava erottamispäätöksestä viikon kuluessa päätöksen tekemisestä kirjallisesti.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja viisi- seitsemän vuodeksi valittua jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jänistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

10 §

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan , sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus asettaa tarpeellisen alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan. Hallituksen ulkopuolelta otettujen toimihenkilöiden työehdot ja palkkiot päättää hallitus talousarvion puitteissa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään 3 sen jäsentä tietyn asian käsittelemiseksi sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 

11 §

Puheenjohtaja johtaa asian käsittelyä hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, ei kuitenkaan vuosi- kokouksessa, sekä hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle yhdistyslain mukaan kuuluvat. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri laatii pöytäkirjat, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta, hoitaa yhdistyksen arkistoa, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja suorittaa muut hallituksen antamat tehtävät. Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen rahavaroista ja hoitaa yhdistyksen tilejä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus voi antaa lisäohjeita toimihenkilöiden tehtävistä ja velvollisuuksista sekä määrätä lisätoimihenkilöitä. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi aina yhdessä.

 

12 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi ja toimintavuosi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Tilit ja vuosikertomus on annettava viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille. Tarkastuksesta on tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

13 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun aikana. Hallitus määrää lähemmin ajan ja paikan. Vuosikokouksessa:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessamyös ääntenlaskijoina;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 4. esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset sekä tilintarkastajien lausunnot;
 5. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
 6. käsitellään hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviosekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
 7. toimitetaan puheenjohtajan vaali
 8. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali;
 9. muiden toimihenkilöiden vaali hallituksen esityksestä;
 10. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
 11. päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon yhdistyslain24 § määräykset.

 

14 §

Yhdistys kokoontuu paitsi vuosikokoukseen myös ylimääräisiin kokouksiin milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määriteltyä asiaa tai asioita käsittelemään. Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus kirjallisesti kullekin jäsenelle lähetettävällä ilmoituksella. Kutsu on lähetettävä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset astuvat voimaan heti ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

 

15 §

Jäsenten yhdistyksen kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii valmistella asian kokouksessa käsiteltäväksi.

 

16 §

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

 

17 §

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

 

18 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päätösten mukaan.

 

19 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Jätä meille viesti